top of page

​報章雜誌採訪

​陳季誼師父親授招,2020年流月小锦囊。

何素均老师,2020年让财位活跃起来!

​陳季誼師父親授招,2020年催旺流年財位!

2020年陈季谊師父親授招,催旺流年財位
PG 陈季谊04.jpg
PG 陈季谊02.jpg
PG 陈季谊03.jpg
PG 陈季谊05.jpg

如何運用風水提升人緣·桃花·貴人

3.png
4.png
5.png
6.png
7.png

2018年雜誌採訪,

過年傳統習俗及開運法!

新年習俗.png

2018年十二生肖運程

十二生肖運程1.png
十二生肖運程2.png
bottom of page